Skip to main content
Mt 1,1-16.18-23

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham zrodził Izaaka, a Izaak zrodził Jakuba, a Jakub zrodził Judę i jego braci, a Juda zrodził Faresa i Zarę z Tamar, a Fares zrodził Ezroma, a Ezrom zrodził Arama, a Aram zrodził Aminadaba, a Aminadab zrodził Naassona, a Naasson zrodził Salmona, a Salmon zrodził Booza z Rachab, a Booz zrodził Jobeda z Rut, a Jobed zrodził Jessego, a Jesse zrodził Dawida, króla. A Dawid zrodził Salomona z [żony] Uriasza, a Salomon zrodził Roboama, a Roboam zrodził Abiasza, a Abiasz zrodził Azafa, a Azaf zrodził Jozafata, a Jozafat zrodził Jorama, a Joram zrodził Ozjasza, a Ozjasz zrodził Joatama, a Joatam zrodził Achaza, a Achaz zrodził Ezechiasza, a Ezechiasz zrodził Manassesa, a Manasses zrodził Amosa, a Amos zrodził Jozjasza, a Jozjasz zrodził Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. A po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz zrodził Salatiela, a Salatiel zrodził Zorobabela, a Zorobabel zrodził Abiuda, a Abiud zrodził Eliakima, a Eliakim zrodził Azora, a Azor zrodził Sadoka, a Sadok zrodził Achima, a Achim zrodził Eliuda, a Eliud zrodził Eleazara, a Eleazar zrodził Mattana, a Mattan zrodził Jakuba, a Jakub zrodził Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, nazywany Chrystusem. A z narodzeniem się Jezusa Chrystusa było tak: Gdy matka Jego, Maryja, była już poślubiona Józefowi, okazała się brzemienną za sprawą Ducha Świętego, zanim oboje się zeszli. Józef, jej mąż, ponieważ był sprawiedliwy i chciał jej oszczędzić niesławy, postanowił skrycie ją oddalić. Gdy już to obmyślił, anioł Pana ukazał mu się we śnie i powiedział: "Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Maryi, twojej żony, bo Poczęte w niej jest z Ducha Świętego. Urodzi Syna i nazwiesz Go imieniem Jezus, bo On wybawi swój lud z ich grzechów". A to wszystko się stało, aby spełniło się słowo, wypowiedziane przez Pana poprzez proroka: "Oto dziewica pocznie i urodzi Syna, i nazwą Go imieniem Emmanuel", to znaczy "Bóg z nami".

Komentarz
    Rozpoczynamy czytanie Ewangelii według świętego Mateusza. Jest to Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Bogu i Królu Izraela którego imię oznacza
"Bóg jest zbawieniem"

    Grecki Nowy Testament rozpoczyna się od słowa "BIBLOS". Pierwsze słowo Ewangelii wg św. Mateusza - biblos - oznacza księgę, rodowód: mówi w różnych miejscach Nowego Testamentu o rodowodzie Chrystusa, o księgach Starego Testamentu, o księdze życia, a także o księdze magicznej. Mówi bardziej o treści i znaczeniu Pisma świętego, niż o jakimś konkretnym egzemplarzu pisma.

    Inne greckie słowo biblion oznacza „zwój, księgę, dokument". W liczbie mnogiej brzmi: „Biblia". Posługując się tym słowem, mówimy częściej o konkretnym egzemplarzu zwoju czy księgi.

    W krótkiej wersji rodowodu: "Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama", Syn Boży jako człowiek jest potomkiem króla Dawida, a jako Bóg jest wypełnieniem obietnic, które otrzymał Abraham.

    Dłuższa lista rodowodu rozwija linię od Abrahama do Józefa narzeczonego Marii. Bóg wybrał tych ludzi, aby w osobie Jezusa Chrystusa skupiły się wszystkie zapowiedzi mesjańskie. Abraham był dla nich wszystkich wzorem wiary i posłuszeństwa Bogu.

    Podobnie Józef zaufał Bogu, postąpił tak jak polecił mu Bóg przez anioła.
Najpierw chciał postąpić zgodnie z tradycją i skrycie zerwać narzeczeństwo z powodu tego, że Prawo Mojżeszowe nazywało tę sytuację cudzołóstwem.

    Kiedy Józef zrozumiał, że jest to działanie Boga, otoczył miłością swoją narzeczoną Marię. Ochronił ją przed zniesławieniem i przyjął jako swoją żonę.
W ten sposób wypełniło się trudne do zrozumienie zdanie Proroka, że "Panna, Dziewica urodzi syna."